รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มิ.ย. 2561 08:30:00
หัวข้อข่าว
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ NCL-W2
หลักทรัพย์
NCL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 2 (NCL-W2)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 05 มิ.ย. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 08 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 29 มิ.ย. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 06 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 14 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 30 มิ.ย. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________