รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 พ.ค. 2561 18:00:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่    331/2561  เรื่อง    
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย (SPF)

  วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
              
  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10 อันดับแรก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  หน่วย       %
1  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   313,789,700   33.03
2  ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)   76,497,176   8.05
3  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   67,800,000   7.14
4  นายชาลี วลัยเสถียร   15,981,000   1.68
5  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์   13,581,200   1.43
6   BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH   13,251,900   1.39
7  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   12,366,000   1.30
8  มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี   12,310,000   1.30
9  สำนักงานประกันสังคม   12,196,600   1.28
10  นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ   11,453,400   1.21

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวมริสา ทัดสวน)
ผู้อำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้