รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
31 พ.ค. 2561 08:57:00
หัวข้อข่าว
4 มิถุนายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ TPOLY-W2
หลักทรัพย์
TPOLY
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (TPOLY-W2)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 04 มิ.ย. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 07 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 28 มิ.ย. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 05 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 28 มิ.ย. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 13 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 29 มิ.ย. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________