รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ค. 2561 08:49:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ AGE เริ่มซื้อขายวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
หลักทรัพย์
AGE
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (AGE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 412,029,445.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,648,117,782
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 164,810,106
ทุนใหม่ (บาท)                    : 453,231,972.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,812,927,888
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.25000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 10 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 31 พ.ค. 2561
______________________________________________________________________