รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2561 17:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วัน Record Date วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

จท.11- 610125                     25 พฤษภาคม 2561

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วัน Record Date วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วัน Record Date วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดังนี้

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  จำนวนหน่วย  คิดเป็น %
1  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  1,632,790,800  28.11
2  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  246,763,800  4.25
3  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  186,000,000  3.20
4  สำนักงานประกันสังคม  112,637,400  1.94
5  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED  97,583,945  1.68
6  กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส  91,598,700  1.58
7  บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  73,206,000  1.26
8  STATE STREET EUROPE LIMITED  66,938,396  1.15
9  บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  56,000,000  0.96
10  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  54,275,000  0.93ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
               (นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้