รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 พ.ค. 2561 17:19:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
หลักทรัพย์
TIP
แหล่งข่าว
TIP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 25 พ.ค. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

การจ่ายหุ้นปันผล                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 300,000,000
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 1 : 1
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 300,000,000
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 0
การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ              : ไม่มีหุ้นคงเหลือ

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 300,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 300,000,000
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 0
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายสมพร สืบถวิลกุล
ตำแหน่ง                       : กรรมการผู้จัดการใหญ่

พลเอกสมชาย ธนะรัชต์
กรรมการบริษัท

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้