รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2561 19:06:00
หัวข้อข่าว
SEC News : แจ้งข่าวแบบ 250-2 ของ ROH
หลักทรัพย์
ROH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                แจ้งข่าวการรับแบบเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
สำนักงานได้รับ ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2)
ของ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ROH
ชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดของแบบดังกล่าว สามารถดูได้จาก website ของสำนักงานที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTO.php (ภาษาไทย)
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/cgi-bin/findTOe.php (English Version)
______________________________________________________________________