รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2561 18:59:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
หลักทรัพย์
POST
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย นาย จอมทรัพย์ โลจายะ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 18.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บางกอก โพสต์(listed)
โดย นาย ธีระเดช จิราธิวัฒน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.6% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________