รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2561 18:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เรื่องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
TR
แหล่งข่าว
TR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                

เรื่อง                                               : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 พ.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                     : 18 ก.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record              : 08 มิ.ย. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                             : 07 มิ.ย. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                                 :
  - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
  - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม                                         : ณ ห้องบอลลูม 1 ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท 
เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์                    

อนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เบอร์ล่า ลาว พัลพ์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด (BLPP) 
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ในราคา 4.068 ล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้น (SPA) ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 30)
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ได้แก่  บริษัท กราซิม อินดัสตรียส์ จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 40)  และบริษัท
พีที อินโด บารัต เรยอน (ถือหุ้นร้อยละ 30) ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (SPA) ลงวันที่ 28 เมษายน 2561
กับบริษัท ซันเปเปอร์ โฮลดิ้ง ลาว จำกัด  เพื่อจำหน่ายเงินลงทุนใน BLPP ในสัดส่วนร้อยละ 100
เป็นเงินจำนวน 15,200,000.- เหรียญสหรัฐฯ (เหรียญสหรัฐฯ : สิบห้าล้านสองแสนถ้วน)
ภายหลังจากการชำระคืนเงินกู้และค่าใช้จ่ายค่าหุ้น
รายละเอียดของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายเงินลงทุนใน BLPP ตามเอกสารแนบ 1
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                       

เรื่อง                                               : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                                  : 24 พ.ค. 2561
ชนิดการปันผล                                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)             : 08 มิ.ย. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                            : 07 มิ.ย. 2561
จ่ายให้กับ                                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                : 1.15
จ่ายจากกำไรสุทธิ                                      : 0.00
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน              : 1.15
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                              : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                                       : 07 ส.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                                        :
    งวดดำเนินงานวันที่ 01 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้