รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2561 17:08:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
CPL
แหล่งข่าว
CPL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 24 พ.ค. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

การจ่ายหุ้นปันผล                   
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 20,944,970
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 20 : 1
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 20,944,914
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 56
การดำเนินการกรณีมีหุ้นคงเหลือ (แก้ไข)           : บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป
เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือ เพื่อลดทุนจดทะเบียน

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 20,944,970
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 20,944,914
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 56
___________________________________________________________________________________________________กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้