รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 พ.ค. 2561 08:38:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ GLOBAL เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤษภาคม 2561
หลักทรัพย์
GLOBAL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หุ้นเพิ่มทุนของ GLOBAL เริ่มซื้อขายวันที่ 25 พฤษภาคม 
2561
ชื่อบริษัท                      : บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (GLOBAL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 3,841,414,033.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,841,414,033
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 160,055,516
ทุนใหม่ (บาท)                    : 4,001,469,549.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 4,001,469,549
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การจ่ายหุ้นปันผล
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นปันผล)              : 24 : 1
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 25 พ.ค. 2561
______________________________________________________________________