รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2561 08:49:00
หัวข้อข่าว
หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ DIF เริ่มซื้่อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : หน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ DIF เริ่มซื้่อขายวันที่ 23 
พฤษภาคม 2561
ชื่อหน่วยลงทุน                     : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
เงินทุนของกองทุนรวมเดิม (บาท)             : 58,080,000,000.00
- จำนวนหน่วย (หน่วย)                 : 5,808,000,000
จำนวนหน่วยลงทุนเพิ่มทุน (หน่วย)             : 3,829,943,054
เงินทุนของกองทุนรวมใหม่ (บาท)             : 96,379,430,540.00
- จำนวนหน่วย (หน่วย)                 : 9,637,943,054
จัดสรรรให้                     : ประชาชนทั่วไป 1,075,528,317 หน่วย
ราคาเสนอขาย (บาท/หน่วย)              : 13.90
วันเสนอขาย                     : วันที่ 02 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2561
จัดสรรรให้                     : ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิม อัตราส่วน 2.0911 
หน่วยเดิม : 1
หน่วยใหม่ จำนวน 2,754,414,737 หน่วย
ราคาเสนอขาย (บาท/หน่วย)              : 13.90
วันเสนอขาย                     : วันที่ 02 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 23 พ.ค. 2561
______________________________________________________________________