รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 พ.ค. 2561 08:36:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : DCC-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
หลักทรัพย์
DCC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) (DCC)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : DCC-W1
ตลาดรอง                      : SET
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 23 พ.ค. 2561
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี       : 2,611,186,664
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :          : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)               : 1.15
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (9 พ.ค. 2561)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)           : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                  : 08 พ.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 07 พ.ค. 2564
หมายเหตุ                      :
1. วันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิคือวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ
จึงเลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้าคือวันที่  7 พฤษภาคม 2564
2. 
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเงื่อนไขและสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงส
ิทธิดังกล่าวได้จากสรุปข้อสนเทศของ DCC-W1 ในระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์
และศึกษาข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ
DCC-W1 ได้จากเอกสารที่บริษัทได้นำส่งให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจาก
http://www.set.or.th/set/warrantslookup.do
______________________________________________________________________