รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2561 19:45:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
หลักทรัพย์
GJS
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. จี เจ สตีล(listed)
โดย จารุณี ชินวงศ์วรกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.043% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้(listed)
โดย นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.22% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.09% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. มัดแมน(listed)
โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________