รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2561 12:51:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เรื่องรายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไข2)
หลักทรัพย์
LHSC
แหล่งข่าว
LHSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 


ที่ LHFUND 274/2018
              วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เรื่องรายการเกี่ยวโยงกัน
เรียน  กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ 
ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทรัสต์ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 ได้มีมติที่สำคัญโดยมีรายละเอียด ดังนี้
  มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล 
เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ และ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
ในสัญญาให้บริการระบบบริหารศูนย์การค้าสำหรับโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.  วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ
ภายในเดือน พฤษภาคม 2561

2.  คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ  :   ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ โดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ผู้ให้บริการ     :  บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

3.  ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้ให้บริการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์(เดิม)ที่กองทรัสต์ได้เข้าลงทุน 
โดยมีความเกี่ยวโยงกันเนื่องจาก บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของ บลจ.
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ "ผู้รับบริการ" ผ่าน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล
กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (LHFG) โดยถือหุ้นประมาณร้อยละ 21 ขณะที่ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
จำกัด"ผู้ให้บริการ" มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ 99.99 คือ บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
(มหาชน)

4.  ลักษณะของรายการและมูลค่าของรายการ
กองทรัสต์ฯ เข้าทำสัญญาให้บริการระบบบริหารศูนย์การค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาให้บริการ 3 ปี 
มูลค่ารวมตลอดอายุสัญญาไม่เกิน 18 ล้านบาท
เพื่อให้บริการและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน เช่น
ระบบการบริหารสัญญาเช่า , ระบบบัญชีและการเงิน เป็นต้น5.  เกณฑ์การกำหนดมูลค่าสัญญา
มูลค่ารวมของสัญญาให้บริการนั้น ผู้จัดการกองทรัสต์ได้มีการเจรจาร่วมกับผู้ให้บริการ 
โดยกำหนดจากขอบเขตของงานที่ให้บริการ
ความคุ้มค่าของการว่าจ้างเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการจัดซื้อหรือเช่าอุปกรณ์และพัฒนาระบบด้วยตนเอง และ
ประสบการณ์การณ์ของผู้รับจ้างแล้ว จึงได้กำหนดมูลค่ารายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้ไม่เกิน 18
ล้านบาทของสัญญาให้บริการ 3 ปี

6.  กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ 
กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
-  ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่เป็นคณะกรรมการลงทุนของกองทรัสต์ฯ

7.  ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการลงทุนของทรัสต์ฯ 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้เป็นการกระทำที่สมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกองทรัสต์ฯ

8.  ความเห็นของกรรมการของคณะกรรมการลงทุนที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการลงทุน 
รวมถึงกรณีกรรมการดังกล่าวงดออกเสียง
-  ไม่มีกรรมการของคณะกรรมการลงทุนที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการลงทุน

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามงบการเงินรวมของกองทรัสต์ฯสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกองทรัสต์ฯ เท่ากับ 5,654.13 ล้านบาท
และเมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวแล้วคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 0.32 ซึ่งเกินร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ
3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกองทรัสต์ฯ
ดังนั้นรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของกองทรัสต์ฯและเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่
ยวโยงกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    ขอแสดงความนับถือ
       (นางจันทนา กาญจนาคม)
    กรรมการผู้อำนวยการ
       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ฝ่ายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ : โทร. 0 2286 3484 ต่อ 420-423
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้