รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2561 12:48:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยเดิม, ประชาชนทั่วไป (F53-5)
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 18 พ.ค. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์                
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหน่วยเดิม                    
จำนวนหน่วยที่จัดสรร (หน่วย)              : 2,758,400,166
อัตรา (หน่วยเดิม : หน่วยใหม่)             : 2.0911 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 13.90
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วย               : วันที่ 02 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2561
จำนวนหน่วยที่ขายได้ (หน่วย)               : 2,754,414,737
จำนวนหน่วยคงเหลือ (หน่วย)               : 3,985,429

ประชาชนทั่วไป                   
จำนวนหน่วยที่จัดสรร (หน่วย)              : 1,075,528,317
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 13.90
จำนวนหน่วยที่ขายได้ (หน่วย)               : 1,075,528,317
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วย               : วันที่ 02 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 16 พ.ค. 2561
จำนวนหน่วยคงเหลือ (หน่วย)               : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหน่วยที่จัดสรร (หน่วย)            : 3,833,928,483
รวมจำนวนหน่วยที่ขายได้ (หน่วย)             : 3,829,943,054
รวมจำนวนหน่วยคงเหลือ (หน่วย)             : 3,985,429
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 53,236,208,450.600006
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 0.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : -
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 53,236,208,450.60
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ                      :
-

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายสมิทธ์ พนมยงค์
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้