รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2561 12:32:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายปันผล การเข้าลงทุนในหุ้นของเคอรี่ การขายหุ้นบางส่วนใน VGM การออกและจัดสรร VGI-W2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
VGI
แหล่งข่าว
VGI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 พ.ค. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 360,683,271
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 360,683,271
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 360,683,271
  %ต่อทุนชำระแล้ว ณ                 : 5.00
วันที่คณะกรรมการมีมติให้เพิ่มทุน
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 พ.ค. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,808,296,751
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,808,296,751
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 1,808,296,751
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 พ.ค. 2561
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)       : 1,808,296,751
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 1,808,296,751
  อัตราส่วน (หุ้นเดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)       : 5 : 1
(แก้ไข)
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิซื้อใบส        : 15 ส.ค. 2561
ำคัญแสดงสิทธิ (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ         : 14 ส.ค. 2561
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : VGI-W2
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท
 วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)            : 10.00
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ              :
  4 ปี
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 พ.ค. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 121,578,525
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 121,578,525
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 0.10
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : (1) บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(2) Gather Excellence Limited และ (3) บริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส จำกัด
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 121,578,525
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 1.66
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 7.28
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 121,578,525
(หุ้น)
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 พ.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 05 ก.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 01 มิ.ย. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 31 พ.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักดิ์ 
บอลรูม ชั้น 11
______________________________________________________________________การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 17 พ.ค. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 17 ก.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 16 ก.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.054
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                    : 03 ส.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้