รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2561 08:31:00
หัวข้อข่าว
22 พฤษภาคม 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ GREEN - W4
หลักทรัพย์
GREEN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 
(GREEN-W4)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 22 พ.ค. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 25 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 18 มิ.ย. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 23 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 01 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 17 มิ.ย. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 19 มิ.ย. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________