รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 พ.ค. 2561 08:12:00
หัวข้อข่าว
22 พฤษภาคม 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PL-W1
หลักทรัพย์
PL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ 
(PL-W1)
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PL-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 22 พ.ค. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 25 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 15 มิ.ย. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 23 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 31 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 16 มิ.ย. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________