รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 พ.ค. 2561 13:18:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เรื่องรายการเกี่ยวโยงกัน(แก้ไข)
หลักทรัพย์
LHSC
แหล่งข่าว
LHSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เรื่องรายการเกี่ยวโยงกัน
เรียน  กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ 
ขอแจ้งให้ทราบว่า ในการประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทรัสต์ฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 ได้มีมติที่สำคัญโดยมีรายละเอียด ดังนี้
  มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล 
เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ และ บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด
ในสัญญาให้บริการระบบบริหารศูนย์การค้าสำหรับโครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.  วันเดือนปีที่มีการตกลงเข้าทำรายการ
ภายในเดือน พฤษภาคม 2561

2.  คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการ  :   ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ โดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ผู้ให้บริการ     :  บริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด

3.  ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ผู้ให้บริการเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกันกับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์(เดิม)ที่กองทรัสต์ได้เข้าลงทุน

4.  ลักษณะของรายการและมูลค่าของรายการ
กองทรัสต์ฯ เข้าทำสัญญาให้บริการระบบบริหารศูนย์การค้า โดยมีกำหนดระยะเวลาของสัญญาให้บริการ 3 ปี 
มูลค่ารวมตลอดอายุสัญญาไม่เกิน 18 ล้านบาท
เพื่อให้บริการระบบสารสนเทศสำหรับบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์ลงทุน

5.  กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ 
กรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่เข้าประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
-  ไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่เป็นคณะกรรมการลงทุนของกองทรัสต์ฯ

6.  ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการลงทุนของทรัสต์ฯ 
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้เป็นการกระทำที่สมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกองทรัสต์ฯ


7.  ความเห็นของกรรมการของคณะกรรมการลงทุนที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการลงทุน 
รวมถึงกรณีกรรมการดังกล่าวงดออกเสียง
-  ไม่มีกรรมการของคณะกรรมการลงทุนที่มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการลงทุน

ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
การตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นเข้าข่ายรายการเกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามงบการเงินรวมของกองทรัสต์ฯสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกองทรัสต์ฯ เท่ากับ 5,654.13 ล้านบาท
และเมื่อคำนวณขนาดของรายการดังกล่าวแล้วคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 0.32 ซึ่งเกินร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ
3.00 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกองทรัสต์ฯ
ดังนั้นรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของกองทรัสต์ฯและเปิดเผยสารสนเทศรายการที่เกี่
ยวโยงกันดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
.
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้