รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2561 17:24:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
หลักทรัพย์
ROJNA
แหล่งข่าว
ROJNA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        โครงการซื้อหุ้นคืน                   

เรื่อง                        : ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 15 พ.ค. 2561
จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน(หุ้น)                  : 38,000,000
%ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว        : 1.88
วงเงินซื้อหุ้นคืน(ล้านบาท)                : 200.00
วิธีการในการซื้อหุ้นคืน                  : ซื้อหุ้นคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์
วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุดการซื้อหุ้นคืน           : วันที่ 01 มิ.ย. 2561 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 
2561
หมายเหตุ                      :
ด้วย บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")  ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท 
ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ได้พิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท (Treasury Stock) เพื่อการบริหารทางการเงิน
ภายในวงเงินไม่เกิน 200.00 ล้านบาท  คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน  38,000,000  หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 1.88
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดบริษัทจึงขอเปิดเผยข้อมูลโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
 ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังกล่าว โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้