รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2561 17:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ
หลักทรัพย์
FANCY
แหล่งข่าว
FANCY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

เรื่อง  แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
วันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ในวาระที่ 5.3
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ตำแหน่งจากตำแหน่งที่ว่างลง
โดยมอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท (
โดยผ่านการเห็นชอบการคัดสรรจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน )
เป็นผู้ดำเนินการสรรหาอนุมัติแต่งตั้ง และจดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
นั้น และจากผลที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
ได้มีมติให้แต่งตั้ง นายวิบูลย์ โกศลธนวงค์       เข้าเป็นกรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


 ขอแสดงความนับถือ                  ( นายวิชัย  ตันพัฒนรัตน์ )
                           กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้