รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2561 17:08:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-012/2561

  15 พฤษภาคม 2561

เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2561 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 แล้ว ในการนี้ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.  รายได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จำนวน 24.50 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2560  ซึ่งมีรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 23.70 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 0.80 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.38 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม จำนวน 7.15
ล้านบาท
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง จำนวน 14.78 ล้านบาท
-  รายได้อื่นๆ จำนวน 2.57 ล้านบาท
2.  ต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำไตรมาสที่ 1
ปี 2561 จำนวน 19.50 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2560  ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการ 
และค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 16.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2.61 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15.453.  กำไรจากการดำเนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จำนวน 3.56 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2560  ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 6.60 ล้านบาท กำไรลดลง
3.04 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 46.06
4.  กำไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561 จำนวน 3.56 ล้านบาท 
เมื่อรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 1.12 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 1
ปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ที่ 4.68 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 1 
ปี 2560 อยู่ที่ 7.68 ล้านบาท กำไรลดลงจำนวน 3 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 39.06

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ
        บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้