รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2561 12:54:00
หัวข้อข่าว
แจ้งยกเลิกการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Establish a joint venture)
หลักทรัพย์
FANCY
แหล่งข่าว
FANCY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรื่อง    แจ้งยกเลิกการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Establish a joint venture)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  จากมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 ประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
ให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Establish a joint venture) กับ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
เพื่อร่วมทุนในการดำเนินธุรกิจจัดหาวัตถุดิบและผลิตสินค้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets)
โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้รายงานการเข้าลงทุนดังกล่าว
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน ตามหนังสือที่ SET.
60-13ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และ SET. 60-13  ลงวันที่ 26 มกราคม 2561 ไปแล้วนั้น
      บริษัทขอรายงานผลการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว ซึ่งจากผลที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
5/2561 ประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีมติให้ยกเลิกการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Establish a joint
venture) กับ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
เพื่อร่วมทุนในการดำเนินธุรกิจจัดหาวัตถุดิบและผลิตสินค้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets)
เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจด้านไม้ยางพารามีความผันผวนสูง
ซึ่งบริษัทเห็นว่าควรที่จะมามุ่งเน้นและให้ความสำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทก่อน


  จึงเรียนมาเพื่อทราบ            ขอแสดงความนับถือ


                ( นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ )
                 กรรมการผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้