รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 พ.ค. 2561 12:38:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ("กองทรัสต์")
ซึ่งกองทรัสต์นี้ลงทุนในหุ้นสามัญ 100% ของบริษัท เอพียูเค จำกัด
ซึ่งมีทรัพย์สินเพียงชิ้นเดียวคือคลังสินค้า (Data Center)
ตั้งอยู่ที่ประเทศอังกฤษโดยลงทุนเป็นเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ไตรมาส 1 ปี 2561 มีผลการดำเนินงานกำไรจำนวน 7.01 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 7.48 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 193.81
ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการการปรับมูลค่ายุติธรรมจากการลงทุนในบริษัทย่อยโดยไตรมาส 1 ปี 2561 มีกำไรจำนวน
8.82 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันปี 2560 มีขาดทุนจำนวน 22.95 ล้านบาท
 โดยไตรมาส 1 ปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 0.24 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 จำนวน 
17.85 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 98.66 เนื่องจากในระหว่างงวดปี 2560
กองทรัสต์มีรายได้จากเงินปันผลจากบริษัทย่อยจำนวน 17.41 ล้านบาท แต่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ไม่มีรายรับดังกล่าว
ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 2.05 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 ที่ 2.36 ล้านบาท 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ 13.20
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมไตรมาส 1 ปี 2561 กองทรัสต์มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 9.11 ล้านบาท 
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 ซึ่งมีกำไรจำนวน 9.51 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 4.23
โดยงบการเงินรวม ไตรมาส 1 ปี 2561 กองทรัสต์มีรายได้รวมจำนวน 21.38 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี
2560 จำนวน 20.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.95 ส่วนค่าใช้จ่ายมีจำนวน 12.26 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2560 จำนวน 11.46 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.07
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้