รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2561 18:33:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 26 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 14 พ.ค. 2561
มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)             : 0.13
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 7.2876
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย)        : 7.1576
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื       : 28 พ.ค. 2561
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 24 พ.ค. 2561
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย        : 12 มิ.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
ขอแจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน จากผลการดำเนินงานในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2561 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้

1. การลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 26 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.1300 บาท 
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยจดทะเบียน
โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 12
มิถุนายน 2561
2. ไม่มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในงวดนี้
3. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน 
เพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้