รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2561 18:27:00
หัวข้อข่าว
แจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital Telecommunications Infrastructure Fund หรือ DIF)
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11- 610108              14 พฤษภาคม 2561


เรื่อง  แจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (Digital
 Telecommunications Infrastructure Fund หรือ DIF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนได้มีการแจ้งช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น (Preliminary Offering Price Range)
และวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561
ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ บริษัทจัดการมีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ทราบว่า 
ราคาเสนอขายสุดท้ายสำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จะอยู่ที่ 13.90 บาทต่อหน่วย
ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ได้ที่เว็บไซต์ www.settrade.com 
หรือสำนักงานของบริษัทจัดการกองทุน DIF หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนในประเทศทั้ง 3 ราย
ตามที่ผู้จองซื้อได้ทำการติดต่อจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ไว้ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เฉพาะระหว่างวันและเวลาทำการ)
โดยจะมีการประกาศผลการจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ดังกล่าว ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด   (นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)     
            ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
                                             
กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้