รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2561 12:34:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2561
หมายเหตุ                      :

                                            14 พฤษภาคม 
 2561

เรื่อง   ขอนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2561
       พร้อมทั้งชี้แจงยอดเปลี่ยนแปลงของกำไรสุทธิ
       
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       บริษัทฯ ขอนำส่งงบแสดงฐานะการเงินงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 
ซึ่งผ่านการสอบทาน
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 1 ฉบับ และพร้อมกันนี้ได้แนบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด  
และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของมาด้วยแล้ว

      พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 
เมื่อเทียบกับ
งวด 3 เดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560  ปรากฎว่ามียอดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เกิดจากบริษัทฯ 
มีรายได้
จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น 117.02 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.09 และมีรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น 0.34
 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.62 อันเนื่องมาจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน 
ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการ
รับประกันภัย รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 73.19 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.39 
ทำให้บริษัทมีกำไรสุทธิ
หลังหักภาษีเพิ่มขึ้นมากกว่า 20%

       อนึ่ง บริษัท ลาววิวัฒน์ประกันภัย จำกัด ที่บริษัทฯได้เข้าไปลงทุน 
เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ได้เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ไตรมาส 3
ปีที่ผ่านมา
       
       จึงเรียนมาเพื่อทราบ


                                         ขอแสดงความนับถือ                                       ( นายจีรพันธ์ 
อัศวะธนกุล )
                                
                               
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้