รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2561 08:16:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
เลขที่ กก.1/51/028
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

เรื่อง     คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
          สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินรวมสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) 
ขอชี้แจงผลการดำเนินงานโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
โดยบริษัทฯ มีผลกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 5.88 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 29.17
ล้านบาทโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 626.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.82 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.25 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้
รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วยรายได้ของบริษัทฯ จำนวน 399.62 ล้านบาท ลงลง 18.71 ล้านบาท หรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.47 รายได้ของบริษัทฯประกอบด้วย รายได้จากการขายและให้บริการ ที่เพิ่มขึ้นจำนวน
24.11 ล้านบาท และ รายได้อื่นที่ลดลง จำนวน 42.82 ล้านบาท โดยรายได้อื่นลดลงเนื่องจาก ปี 2560 บริษัทฯ
มีรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย ในขณะที่ปี 2561 ไม่มีรายได้อื่นดังกล่าว

สำหรับ รายได้ของบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจจำนวน 226.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.52 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32.43 โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณการขายและราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น
อีกทั้ง ในปี 2560 บริษัทย่อย คือ บมจ.สมาร์ทคอนกรีต มีการบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นตามคำพิพากษาของศาลฎีกา
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 21.64 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2561
ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นดังกล่าวแล้ว

2. สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 566.44 ล้านบาท 
คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 8.51 ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ
มีต้นทุนขายและบริการรวมจำนวน 542.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 6.94
โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากทิศทางการปรับตัวของราคาขายที่ดีขึ้น
 
3. สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 42.79 
ล้านบาท ลดลง 1.70 ล้านบาท หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.82 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
เนื่องจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

4. สำหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 10.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.54 ล้านบาท 
หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18.17 จากต้นทุนทางการเงินปีก่อนจำนวน 8.50 ล้านบาท
เนื่องจากภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนเพิ่มในส่วนของการปรับปรุงเครื่องจักรและโรงงาน

หมายเหตุ :
1) กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทเกิดจากรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ รายได้จากการขาย
 และรายได้จากการให้เช่าและบริการเท่านั้น
2) หลักทศนิยมที่ระบุในการชี้แจงผลการดำเนินงานอาจแตกต่างกับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท 
เนื่องจากการปัดเศษทศนิยมเป็นสองหลักและการเปลี่ยนหน่วยเป็นล้านบาท

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

????????????
  (นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)
      ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้