รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2561 08:10:00
หัวข้อข่าว
กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
หลักทรัพย์
FORTH
แหล่งข่าว
FORTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ บช. 016/2561                    วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
                           
เรื่อง   กรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ดังนี้
1)  รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการของนางสาวชลธิชา ศิริพงศ์ปรีดา เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561
2)  อนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนางสาวชลธิชา  ศิริพงศ์ปรีดา 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้
1)  นายสนิท วรปัญญา    ตำแหน่ง  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2)  นายพงษ์ชัย อมตานนท์  ตำแหน่ง  กรรมการ
3)  นางรังษี เลิศไตรภิญโญ  ตำแหน่ง  กรรมการ
4)  นายแกลิก อมตานนท์  ตำแหน่ง   กรรมการ
5)  นางมาทินี วันดีภิรมย์  ตำแหน่ง  กรรมการ
6)  นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์  ตำแหน่ง  กรรมการ
7)  นางสาวนพรัตน์ ศิริพงศ์ปรีดา  ตำแหน่ง  กรรมการ
8)  นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ   ตำแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการอิสระ
9)  นางวิลาสินี พุทธิการันต์   ตำแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการอิสระ
10)  นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์   ตำแหน่ง  กรรมการ/ กรรมการอิสระ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


(นายอรินทร์ แจ่มนารี)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้