รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 พ.ค. 2561 06:36:00
หัวข้อข่าว
New shares of AMA to be traded on May 15, 2018
หลักทรัพย์
AMA
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Additional listed securities

Subject                 : Additional listed shares
Company name               : AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED 
(AMA)
Old capital (baht)            : 215,800,000.00
- Common stock (Unit: shares)      : 431,600,000
Number of additional shares       :
- Common stock (Unit: shares)      : 86,316,773
New capital (baht)            : 258,958,386.50
- Common stock (Unit: shares)      : 517,916,773
Par value (baht per share)        : 0.50000
Allocated for              : Stock dividend payment
Ratio (Old share : Dividend shares)   : 5 : 1
Trading date               : 15-May-2018
______________________________________________________________________