รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2561 17:59:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการของบริษัท 
ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561  ณ วันที่ 23 เมษายน
2561
2. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้