รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2561 17:43:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของกำไร(ขาดทุน)สุทธิในงบกำไรขาดทุนจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ20
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

ที่ ทท./จท.  233/2561
              วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

เรื่อง   ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของกำไร (ขาดทุน) 
สุทธิในงบกำไรขาดทุนจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี(กองทุนรวม)
ขอเรียนชี้แจงกรณีงบการเงินระหว่างกาลมีการเปลี่ยนแปลงลดลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อย
ละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า
โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบการเงิน งวด 3 เดือน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 
ของกองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 36.112 ล้านบาท
ซึ่งลดลงจากในงวดเดียวกันของปี 2560 จำนวน 58.542 ล้านบาท  และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบการเงิน งวด 9
เดือน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ของกองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 68.923 ล้านบาท
ซึ่งลดลงจากในงวดเดียวกันของปี 2560 จำนวน 86.310 ล้านบาท
สาเหตุหลักที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ รายการ กำไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินในอสังหาริมทรัพย์จากการประเมินราคาทรัพย์สินในระยะเวลาเด
ียวกันของงวดปีปัจจุบันและปีก่อนหน้า โดยบริษัทแกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด
ได้ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกองทุนรวมลงทุน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 2,206
ล้านบาท ขณะที่ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
ได้ประเมินราคาทรัพย์สิน เท่ากับ 2,186 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการประเมินเดียวกัน
กองทุนรวมจึงได้บันทึกผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินจำนวน 20 ล้านบาท ในงบการเงิน งวด 3 เดือน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ
กองทุนรวมจึงได้บันทึกผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าทรัพย์สินจำนวน 19.9988 ล้านบาท ในงบการเงิน งวด 9 เดือน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทุนมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้
อยละ 20
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้