รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2561 17:39:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11- 610103                  
11 พฤษภาคม 2561
เรื่อง   รายละเอียดทรัพย์สิน

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนรวม")
ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ดังนี้

กองทุนรวม  มูลค่าทรัพย์สิน
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (บาท)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  121,028,218,172.12  91,689,933,346.11  15.7868

การประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครั้งแรก และลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ชื่อโครงการ  ประเภท  มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(ล้านบาท)  บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ  วิธีการประ
เมินมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด ("BFKT")   
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม  4,728  บริษัท สีลม
แอ๊ดไวเซอรี่
จำกัด  31 มีนาคม 2561  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576 
สำหรับทรัพย์สินประเภทเสาโทรคมนาคม และ 31 ธันวาคม 2586 สำหรับทรัพย์สิน FOC อุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณ
และระบบ บรอดแบนด์ ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด โดยมีการคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal
Value)  วิธีรายได้ตามโครงสร้างของกองทุนรวม
  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากระบบใยแก้วนำแสง  21,716        
บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 
("AWC")  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม  14,761        
  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม            
(ลงทุนเพิ่มครั้งที่ 1)  1,226        
  สิทธิในการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ในระบบใยแก้วนำแสง (fiber optic cable หรือ FOC) 
รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาว (ลงทุนเพิ่มครั้งที่
 1)  10,420        
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("TRUE")  กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวน 6,000 เสา 
และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive
อื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่เป็นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม  26,416        
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("TICC")  กรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้วนำแสงหลัก (core fiber 
optic cable grid) และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง
และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  25,229        
รวม  104,496  


การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ชื่อโครงการ  
ประเภท  มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(ล้านบาท)  บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน  วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ  วิธีการประ
เมินมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  ("AWC")  
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม  
544  

บริษัท สีลม
แอ๊ดไวเซอรี่
จำกัด  

31 มีนาคม 2561  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576 
สำหรับทรัพย์สินประเภทเสาโทรคมนาคม และ 31 ธันวาคม 2586
สำหรับทรัพย์สิน FOC โดยมีการคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)  วิธีรายได้ตามโครงสร้างของกองทุนรวม


บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น ("TUC")
  
กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวน 350 เสา  
962        
  กรรมสิทธิ์ในใยแก้วนำแสง
ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  
2,744        

บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ("TMV")  กรรมสิทธิ์ในใยแก้วนำแสงหลัก
ซึ่งปัจจุบันใช้ในธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
5,411        
บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
("TICC")  สิทธิในการเช่าระยะยาว ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ในระบบใยแก้วนําแสงประเภท FTTx Access 
รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call option) เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาว  
3,625        

รวม  
13,287  

**การประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะจัดทำปีละ 1 ครั้ง 
ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
*** ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินมูลค่าจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ไทยพาณิชย์ จำกัดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 ขอแสดงความนับถือ
 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
        โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด       (นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)     
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้