รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2561 17:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
TASCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

แต่งตั้งนายเฟรเดริค ชอง ปิแอร์ การ์ด (Mr. Fr?d?ric Jean Pierre Gardes ) เป็นกรรมการของบริษัทฯ 
โดยแทนที่นายจ๊าคส์ ลีออสท์ (Mr. Jacques Leost) ซึ่งลาออกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
โดยวาระของนายเฟรเดริค ชอง ปิแอร์ การ์ด จะเท่ากับวาระที่เหลือของนายจ๊าคส์ ลีออสท์ (Mr. Jacques Leost)
 และมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้