รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 พ.ค. 2561 17:01:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
ที่ ซก.บช.ง. 036/2561             วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

เรื่อง    นำส่งงบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือน
        สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 พร้อมกับ คำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้
        ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของ
       ปีก่อน  
                
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย   งบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือน
             สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
             และบริษัทย่อย และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงิน
            ระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
                
        บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2561 และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งสรุปได้ดังนี้ :
         
1.  งบการเงินเฉพาะกิจการ
     ในไตรมาสที่ 1/2561 บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ำมัน 209.708 ล้านลิตร 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เป็นจำนวน 25.268 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.70
มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4,465.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เป็นจำนวน
563.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.46 ด้วยสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย - สุทธิเพิ่มขึ้น
เพราะปริมาณการขาย ราคาขาย และค่าการตลาดเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น
                ในไตรมาสที่ 1/2561 บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 77.21 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ที่มีจำนวน 40.13 ล้านบาทแล้ว เพิ่มขึ้น 37.08
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 92.39 ทั้งนี้เนื่องจากรายการที่สำคัญคือ
กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น  บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 61.72
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ที่มีจำนวน 32.35 ล้านบาท เป็นจำนวน 29.37
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.77 ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะกิจการ)
ที่แนบ
2. งบการเงินรวม
               ในไตรมาสที่ 1/2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายน้ำมันรวม 
314.971 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เป็นจำนวน 30.213 ล้านลิตร
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.61 จากรายการที่สำคัญคือ
ปริมาณขายส่งไปต่างประเทศและขายน้ำมันอากาศยานเพิ่มขึ้น มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 6,723.99 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เป็นจำนวน 764.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.82
ด้วยสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขาย ราคาขาย
และค่าการตลาดเฉลี่ยต่อลิตรที่เพิ่มขึ้น
   ในไตรมาสที่ 1/ 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 113.54 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 เป็นจำนวน 41.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 58.44
ทั้งนี้เนื่องจากรายการที่สำคัญคือ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
ทำให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 91.71 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ที่มีจำนวน 63.35 ล้านบาท เป็นจำนวน 28.36 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.76

   จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


               ขอแสดงความนับถือ

                           (ชัยฤทธิ์  สิมะโรจน์)  
                 กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้