รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ค. 2561 07:55:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ PL-W1
หลักทรัพย์
PL
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PL-W1)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PL-W1)
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 25 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 15 มิ.ย. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 23 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 31 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 16 มิ.ย. 2561
______________________________________________________________________