รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ค. 2561 19:16:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
หลักทรัพย์
ANAN
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการ หุ้นของบมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (listed)
โดย นางสาว ณัฐวิภา เรืองกฤตยา นางสาว มลลิกา เรืองกฤตยา นาย ณัฐดนัย เรืองกฤตยา
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 27/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น -1.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 52.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 07/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไอร่า แคปปิตอล(listed)
โดย นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 07/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 20.11% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________