รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ค. 2561 17:10:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ กก.1/61/026

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561


เรื่อง  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
    บนเว็บไซต์ของบริษัท


เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่า 
บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.ccp.co.th)
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

              
ขอแสดงความนับถือ


.......................................
             (นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้