รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ค. 2561 08:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การปรับโครงสร้างกิจการ และการดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด (เพ่ิม Template Tender Offer)
หลักทรัพย์
TIC
แหล่งข่าว
TIC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
______________________________________________________________________กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 08 พ.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 15 มิ.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 พ.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 พ.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การเพิกถอนหลักทรัพย์
สถานที่ประชุม                     : ห้องศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา
______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ถูกทำคำเสนอซื้อ            : บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TIC)
ผู้ทำคำเสนอซื้อ                    :
บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด หรือ บุคคลที่บริษัท เครืออาคเนย์ จำกัด กำหนด
ราคาเสนอซื้อ                    
หุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)                  : 34.24
หลักทรัพย์อื่น                    
- TIC-P                      : 34.24
การทำคำเสนอซื้อ                   : ไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน
หมายเหตุ                      : เงื่อนไขในการทำคำเสนอซื้อ
(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติ (ก) การปรับโครงสร้ างกิจการตามแผนการปรับโครงสร้ าง
กิจการ (ข) การเข้าท ารายการตามแผนการด าเนินธุรกิจร่วมกันกับ SEG และ (ค) การแต่งตั ้งกรรมการ
เข้าใหม่ ทั ้งหมด 6 คน โดยเป็ นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจาก SEG จ านวน 3 คน และเป็ นกรรมการ
อิสระ จ านวน 3 คน และ
(2) บริษัทฯ ได้ด าเนินการให้มีการจัดตั ้งบริษัทโฮลดิ ้งตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการเสร็จสิ ้น
______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์              

เรื่อง                        : การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้