รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2561 19:54:00
หัวข้อข่าว
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PL-W1
หลักทรัพย์
PL
แหล่งข่าว
PL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ          

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 08 พ.ค. 2561
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PL-W1
วันใช้สิทธิ                      : 15 มิ.ย. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 25 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2561
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 23 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 15 มิ.ย. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 31 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2561
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 3.958
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) (แก้ไข)          : 1 : 1.011
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้