รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2561 17:52:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง การกำหนดวันประชุม EGM ครั้งที่ 1/2561 การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติม 3)
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุนจดทะเบียน                 

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 03 เม.ย. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 380,314,690
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 380,314,690
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด
  ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : บริษัท เอสยูที โฮลดิ้ง จำกัด ("SUTGH")
 (ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นภายในวันที่ 30 เมษายน 2561)

โดย SUTGH จะจดทะเบียนเลิกบริษัทภายใน 31 ธันวาคม 2561 ผู้ชำระบัญชีของ SUTGH 
จึงต้องโอนทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ในขั้นตอนการชำระบัญชีของ
 SUTGH มีดังนี้

(1)  นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 175,797,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 22.40 
ของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน
238,902 หน่วย
(2)  นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 19,203,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 2.45 
ของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน
26,096 หน่วย
(3)  นางสาวนิตยา ภูติวัตร จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,000 หุ้น โดยคิดเป็นร้อยละ 0.01 
ของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 2
หน่วย
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 195,000,000
  %ต่อทุนชำระแล้วหลังเพิ่มทุน             : 20.10
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)              : 1.00
  จำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด       : 195,000,000
(หุ้น)
 จัดสรรให้กับ                   : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 185,314,690
หมายเหตุ                      :
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ไม่เกิน 3 
เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เอกสารแนบ 1: สารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) เรื่อง 
การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 
มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน
โดยหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7
ท่าน
______________________________________________________________________

รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เอกสารแนบ 1: สารสนเทศของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) เรื่อง 
การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดและการจัดสรรหลักทรัพย์
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 03 เม.ย. 2561
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นกู้แปลงสภาพ
 จัดสรรให้กับ                   : บุคคลในวงจำกัด (PP)
 ชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจงที่ได้รับจัดสรร          :
  บริษัท เอสยูที โฮลดิ้ง จำกัด ("SUTGH")
 (ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นภายในวันที่ 30 เมษายน 2561)

โดย SUTGH จะจดทะเบียนเลิกบริษัทภายใน 31 ธันวาคม 2561 ผู้ชำระบัญชีของ SUTGH 
จึงต้องโอนทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ของบริษัทฯ คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SUTGH ในขั้นตอนการชำระบัญชีของ
 SUTGH มีดังนี้

(1)  นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 238,902 หน่วย
(2)  นายอินธิเดชน์ พลอินทร์ จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 26,096 หน่วย
(3)  นางสาวนิตยา ภูติวัตร จะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 2 หน่วย
  จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จัดสรร (หน่วย)         : 265,000
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ       : หุ้นสามัญ
หุ้นกู้แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 185,314,690
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 1,000.00
  ลักษณะของหุ้นกู้แปลงสภาพ             
   ชื่อหุ้นกู้                    : หุ้นกู้แปลงสภาพ ของ บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
 ครั้งที่ 1/2561
   อัตราการแปลงสภาพ (หุ้นกู้ : หุ้น)         : 1 : 699.30071
   ราคาแปลงสภาพ(บาทต่อหุ้น)            : 1.43
   อายุหุ้นกู้                    :
    3 ปี
หมายเหตุ                      :
ระยะเวลาแปลงสภาพ : ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
ได้เมื่อพ้น 2 ปี หลังจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงวันทำการที่ 15
ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 03 เม.ย. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 10 พ.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 18 เม.ย. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 17 เม.ย. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเหตุ                      :
คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 
2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่
จดหมายแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เรื่อง การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2561
การได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหม
ดและจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้