รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2561 17:04:00
หัวข้อข่าว
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 บนเว็บไซด์ของบริษัท
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี 
พ.ศ. 2561    เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2
โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372    ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
และได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็บไซด์ของบริษัท
http://www.icc.co.th ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้