รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2561 13:23:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือชี้ชวนสำหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        จท.11- 610094                    8 พฤษภาคม 2561

เรื่อง  แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือชี้ชวนสำหรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) ("กองทุน")

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)
ซึ่งบริษัทจัดการได้ดำเนินการให้มีการเผยแพร่หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ในครั้งนี้ผ่านส
ื่อต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 แล้วนั้น
บริษัทจัดการมีความประสงค์ที่จะแจ้งว่าบริษัทจัดการขอแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในหน้า 20 และ หน้า 372 
ของหนังสือชี้ชวนเพื่อความถูกต้องของข้อมูล ดังต่อไปนี้

ข้อความปัจจุบัน  
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
ตารางด้านล่างแสดงถึงข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ 
ซึ่งควรพิจารณาร่วมกับหมายเหตุประกอบงบการเงินเสมือน ซึ่งรวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้
งบกำไรขาดทุนเสมือนจัดทำโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ข้อความที่จะแก้ไข
ข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ
ตารางด้านล่างแสดงถึงข้อมูลทางการเงินตามสถานการณ์สมมติ 
ซึ่งควรพิจารณาร่วมกับหมายเหตุประกอบงบการเงินเสมือน ซึ่งรวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้
งบกำไรขาดทุนเสมือนจัดทำโดยบริษัทจัดการและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของกองทุน ได้แก่
บริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ตามมาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น
    บริษัทจัดการมีความเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงข้อความดังกล่าวเป็นไปเพื่อความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูล 
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประมาณการผลตอบแทน หรือ ความเสี่ยงจากการลงทุน โดยบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่มีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
   ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด


 (นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้