รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2561 19:28:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
หลักทรัพย์
FANCY
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์(listed)
โดย นาย สมศักดิ์ หลิมประเสริฐ นาง กันยา หลิมประเสริฐ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 22.26% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์(listed)
โดย นางสาว ธัญวรัตม์ ปีปทุม
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.49% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 8.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส(listed)
โดย นาย ปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.49% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.56% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 03/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________