รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2561 19:25:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ Esso/SET/008/61

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

เรื่อง   การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ห้องบอลรูม ชั้นที่ 7 เลขที่ 138
ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110 และ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") ภายใน 14 วัน ตามที่ ตลท.
กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
ให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
http://www.esso.co.th เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

.......................................................................
 (นางอังสนา พิเรนทร)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้