รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2561 17:52:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซค์ของบริษัท
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ด้วยบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสีลม บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น 
บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไว้บนเว็บไซค์ของบริษัทที่ www.bsbm.co.th
แล้วตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้