รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2561 17:52:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ขอนำส่งงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 (สอบทานแล้ว) 
รวมทั้งคำอธิบายของฝ่ายจัดการของบริษัท ฯ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้
วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในไตรมาสแรกของปี 2561 อยู่ที่ 568.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 
จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณการขาย
เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
ในขณะที่สถานการณ์ราคาเหล็กโลกก็เริ่มมีการปรับตัวลดตํ่าลง
โดยในไตรมาสแรกของปีนี้บริษัทมีปริมาณการขายทั้งสิ้น 29,831 ตัน
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 24 ในขณะเดียวกันราคาขายเฉลี่ยต่อตันก็มีแนวโน้มที่ลดตํ่าลง
ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดและแนวโน้มของราคาเหล็กโลก
ในไตรมาสแรกของปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น คิดเป็นร้อยละ 4.7 
ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 13.2
ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่ส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนวัตถุดิบหลัก-บิลเล็ต(Metal spread)
ลดลงอย่างมาก เนื่องจากต้นทุนของบิลเล็ตเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าราคาขายของเหล็กเส้น
ซึ่งต้นทุนของบิลเล็ตนี้มีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 85-90 ของต้นทุนขาย ดังนั้น
การลดลงของส่วนต่างดังกล่าวจึงมีผลอย่างมากต่ออัตรากำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสแรกของปี 2561 และปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 6.9 ล้านบาท และ 12.8 ล้านบาท 
ตามลำดับ
โดยที่ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินค้าจึงเป็นสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงในอัตราประมาณร้อยละ
1-2 ของยอดขาย
ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานซึ่งลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพี
ยงเล็กน้อย
จากผลที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปี 2561 เป็นกำไรสุทธิ 10.8 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2560 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ 40.8 ล้านบาท
วิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2561 มีจำนวนเท่ากับ 2,010.7 ล้านบาท 
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับตอนสิ้นปี 2560 ที่มียอดสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 2,012.3 ล้านบาท โดยที่ยอดเงินสด
และลูกหนี้การค้าเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สินค้าคงเหลือลดตํ่าลง ทั้งนี้บริษัทฯ
มีการถือครองลูกหนี้คิดเป็นจำนวน 53 วันของรายได้ขาย และสินค้าคงเหลืออยู่ที่ 3 วันของต้นทุนขาย
หนี้สินรวมของบริษัท ณ 31 มีนาคม 2561 มีจำนวนเท่ากับ 60.6 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2560 
ทีมียอดหนี้สินรวมอยู่ที่ 72.8 ล้านบาท ซึ่งการลดลงของหนี้สินรวมมาจากยอดเจ้าหนี้การค้า
จากการสั่งซื้อบิลเล็ตที่ลดลงในไตรมาสแรกของปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ (สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน) ณ 31 มีนาคม 2561 คิดเป็น 21.6 
เท่า ในขณะที่อัตราส่วนนี้ ณ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็น 17.5 เท่า
อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลเนื่องจากการลดลงของยอดเจ้าหนี้การค้าในไตรมาสแรกของปี 2561 ในขณะเดียวกัน
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนก็ยังคงอยู่ในระดับตํ่าอย่างต่อเนื่อง โดยคิดเป็น 0.03 เท่า ณ 31 มีนาคม 2561 และ
0.04 เท่า ณ 31 ธันวาคม 2560
ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการใช้เงินทุนที่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหลักโดยไม่มีการใช้หนี้สินระยะยาวเลย
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้