รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 พ.ค. 2561 12:49:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ.  125/2561

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

เรื่อง  แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561  
ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 นั้น ธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชุม
เฉพาะฉบับภาษาไทยผ่านเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.cimbthai.com ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
สำหรับรายงานการประชุมฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ธนาคารจะเผยแพร่ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
  
  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุม หรือแสดงความคิดเห็นมายัง 
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชั้น 21 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 หรือติดต่อที่อีเมล
Malee.v@cimbthai.com, cs@cimbthai.com หมายเลขโทรศัพท์ 0-2638-8267, 02-638-8274, 02-638-8287
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ              (นายเศรษฐจักร  ลียากาศ)
                                  เลขานุการบริษัท


งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8287 และ 0-2638-8274
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้