รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 พ.ค. 2561 08:35:00
หัวข้อข่าว
8 พฤษภาคม 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ MPG-W1
หลักทรัพย์
MPG
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(MPG-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 08 พ.ค. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 11 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 01 มิ.ย. 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 01 มิ.ย. 2561
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 09 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 01 มิ.ย. 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 17 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 02 มิ.ย. 2561
สิทธิ
______________________________________________________________________